Регистрирайте се, за да добавите Вашата обява
Обадете се сега

0895767761

banner-image

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Home > ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги  уреждат отношенията между КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД (наричано за краткост КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД  и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД е страницата www.cabanaproperty.com

Чл.2.  Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД  чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни  на  www.cabanaproperty.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД.

Чл.13. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. КАБАНА ПРОПЪРТИ ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.