Управление и Развитие на проекти

Нашите експерти притежават необходимите знания и опит за организиране на пълния цикъл от услуги при развитието на даден проект – от планиране и проектиране, през провеждането на тръжни процедури, до управление на строителния процес и успешно завършване. Цялостният процес включва няколко етапа:

  • Избор на парцел – съдействаме на нашите клиенти при избора и придобиването на подходящия парцел за нуждите на техния проект;
  • Управление на проектирането – наша отговорност е подготовката на план за управление на проектирането, организация и координация на проекта, както и контрол на напредъка на изпълнението спрямо заданения график;
  • Управление на разходите – ние проследяваме всички финансови аспекти на проекта. Нашият екип измерва стойността на извършените от изпълнителите работи, договаря месечните плащания и одобрява сметките на финала;
  • Управление на тръжни процедури – провеждаме ефективни тръжни процедури, като подсигуряваме изготвянето на цялата необходима проектна документация и постигането на най-добрата цена за съответния продукт или услуга;
  • Строителство – на този етап нашият екип контролира работата на изпълнителите и напредъка по дейностите на обекта. Ние установяваме стриктни системи за контрол с цел управление на сроковете, разходите и качеството;
  • Завършване – завършването и предаването на обекта се осъществяват при непрекъсната координация и надзор от нашия екип в тесни работни взаимоотношения с консултанти и изпълнители.